Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 22

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 22
SV - 2
SV
1.3 SKROTNING AV
APPARATEN
Gå tillväga enligt gällande lokal lagstiftning,
för att skydda miljön.
När apparaten inte längre går att använda el-
ler reparera, ska den bortskaffas och kompo-
nenterna källsorteras.
Den elektriska apparaturen går inte att av-
yttra som vanligt kommunalt avfall, utan den
typ av källsortering som införts genom en
särskild förordning för avyttring av avfall från
elektriska apparater (lagdekret nr 151 av den
25 juli 2005 - 2002/96/EG - 2003/108/EG)
ska respekteras.
Elektriska apparater är märkta med
en symbol som föreställer överkrys-
sad soptunna på hjul. Symbolen in-
dikerar at apparaten har lanserats
på marknaden efter den 13 augusti
2005 och ska sålunda källsorteras.
Olämplig eller otillåten avyttring av appara-
terna eller olämplig användning av desam-
ma, med tanke på ämnen eller material i ap-
paraten, kan förorsaka skador på personer
eller miljö. Bortskaffande av elektriskt avfall
som inte respekterar gällande lagstiftning
medför tillämpning av straffrättsliga påföljder.
1.4 REFERENSLAGSTIFTNING
Apparaten har konstruerat i enlighet med
gällande maskindirektiv och de föreskrifter
som indikeras i EU-försäkran om överens-
stämmelse.
1.5 UPPACKNING
När emballaget har tagits bort såsom indike-
ras i instruktionerna som finns på själva för-
packningen, ska ni kontrollera att apparaten
är hel och att alla komponenter har levere-
rats.
Om ni upptäcker tydliga skador ska ni ta kon-
takt med återförsäljaren eller ett auktoriserat
tekniskt supportcenter.