Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 21

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 21
SV - 1
SV
Innehållsförteckning
1.1 INTRODUKTION ................................. 1
1.2 ALLMÄNNA VARNINGAR .................. 1
1.3 SKROTNING AV APPARATEN ........... 2
1.4 REFERENSLAGSTIFTNING .............. 2
1.5 UPPACKNING ..................................... 2
1.1 INTRODUKTION
OBS:
Innan ni använder apparaten ska ni noga
läsa igenom den här användar- och under-
hållshandboken som levereras tillsammans
med maskinen.
Den här användar- och underhållshandbo-
ken är en del av maskinen, därför ska den
alltid förvaras på en plats som är säker och
lättåtkomlig för alla användare (operatörer
och underhållstekniker) under maskinens
hela livslängd fram till kassering.
1.2 ALLMÄNNA VARNINGAR
- Plastpåsar, polystyren, klamrar osv. får
inte lämnas inom räckhåll för barn efter-
som de kan medföra fara.
- Innan maskinen sätts i funktion, var god
säkerställ att nätspänningen överens-
stämmer med den som anges på märk-
skylten.
- Dra ALDRIG i nätkabeln för att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
Dra istället ut stickkontakten genom att ta
tag i den med handen.
- Veckla ut nätkabeln helt och hållet under
användning.
- Det är endast tillåtet att använda förläng-
ningssladdar om de är typgodkända,
dimensionerade efter apparatens effekt
och i bra skick.
- Använd inte apparaten om inte stickkon-
takten eller nätkabeln är i bra skick.
- Om apparatens nätkabel är skadad, får
den endast bytas ut av ett tekniskt sup-
portcenter som godkänts av tillverkaren.
- Undvik att lägga sladden så att den rör
vid vassa kanter.
- Undvik att trampa på eller krossa nätka-
beln.
- Använd inte apparaten med blöta eller
fuktiga händer.
- Lämna aldrig apparaten exponerad för
väder och vind.
- Använd inte apparaten om den uppvisar
felfunktioner, utan lämna in den till ett
auktoriserat tekniskt supportcenter.
- Om apparaten går sönder ska ni endast
vända er till ett auktoriserat tekniskt sup-
portcenter och endast acceptera original-
reservdelar.
- Innan ni utför något underhållsingrepp el-
ler rengöring av maskinen, måste ni dra
ut stickkontakten ur eluttaget.
- Rengör aldrig apparaten med hög-
tryckstvätt.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller an-
dra vätskor.
- Rengör apparaten med en torkduk som
fuktats med vatten.
Använd inte frätande rengöringsmedel,
trikloreten eller lösningsmedel.
- När apparaten tas ur bruk ska nätka-
beln tas bort innan apparaten lämnas ett
lämpligt uppsamlingsställe.
- Apparaten får inte användas av barn eller
personer med nedsatt fysisk eller mental
förmåga, eller utan erfarenhet och kun-
skap. Det måste i sådana fall ske under
uppsyn av en person som ansvarar för
deras säkerhet och som kan visa hur ap-
paraten används på korrekt sätt.
- Håll barn under uppsikt för att säkerställa
att de inte leker med apparaten.