Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 20

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 20
DK - 2
DK
1.3 BORTSKAFFELSE AF
STØVSUGEREN
Af hensyn til miljøet skal støvsugeren bort-
skaffes i henhold til gældende normativer.
Når støvsugeren ikke længere kan anvendes
eller repareres, skal de enkelte dele bortskaf-
fes som differentieret affald.
Elektrisk apparatur kan ikke bortskaffes som
husholdningsaffald. Reglerne for differentie-
ret indsamling af affald som hidrører fra elek-
triske apparater skal overholdes (dlg n 151
del 25/7/05 - 2002/96/CE - 2003/108/CE).
De elektriske apparater er forsynet
med et symbol med en skralde-
spand med hjul, som er overstre-
get. Symbolet angiver, at apparatet
er sendt på markedet efter den 13.
august 2005, og at det skal bort-
skaffes ved særskilt indsamling.
Forkert eller ulovlig bortskaffelse af appara-
terne, eller en forkert brug af de indeholdte
stoffer og materialer, kan forvolde skader på
personer og miljøet.
Bortskaffelse af elektrisk affald, som ikke
sker i overensstemmelse med gældende
normer, medfører sanktioner og straffe i hen-
hold til gældende lovgivning.
1.4 GÆLDENDE
NORMATIVER
Apparatet er fabrikeret i overensstemmelse
med det gældende Maskindirektiv og i kon-
formitet med normerne, som er angivet i EF-
konformitetserklæringen.
1.5 UDPAKNING
Fjern emballagen i overensstemmelse med
anvisningerne, som er angivet på selve em-
ballagen, og kontrollér at apparatet og alle
tilhørende dele er ubeskadigede og i god
stand.
Hvis der er synlige tegn på skader, skal for-
handleren eller et autoriseret servicecenter
kontaktes.