Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 19

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 19
DK - 1
DK
Indholdsfortegnelse
1.1 INDLEDNING ...................................... 1
1.2 GENERELT ......................................... 1
1.3 BORTSKAFFELSE AF
STØVSUGEREN ................................. 2
1.4 GÆLDENDE NORMATIVER .............. 2
1.5 UDPAKNING ....................................... 2
1.1 INDLEDNING
BEMÆRK:
Inden du tager maskinen i anvendelse bedes
du læse denne vejledning samt vejledningen
for »Brug og vedligeholdelse« omhyggeligt
igennem. Vejledningerne leveres sammen
med maskinen.
Denne vejledning samt vejledningen for
»Brug og vedligeholdelse« skal betragtes
som en integreret del af maskinen. De skal
opbevares omhyggeligt på et sikkert sted
og være tilgængelige for alle, som anvender
maskinen (operatører og servicepersonale)
indtil dens ophugning.
1.2 GENERELT
- Plastikposer, flamingo, hæfteklemmer
osv. må ikke efterlades inden for børns
rækkevidde, da de udgør en potentiel
fare.
- Inden støvsugeren tages i brug skal det
sikres, at netspændingen svarer til den,
som er angivet på dataskiltet.
- Stikket må IKKE fjernes fra stikdåsen ved
at trække i ledningen; fjern stikket ved at
trække det ud med hånden.
- Når støvsugeren ikke er anvendelse,
skal el-ledningen være rullet ud i sin fulde
længde.
- Det er kun tilladt at anvende forlænger-
ledninger, som er godkendt til støvsuge-
rens tilslutningseffekt, og som er i god
stand.
- Anvend ikke støvsugeren, hvis ledningen
eller stikket ikke er i god stand.
- Hvis støvsugerens ledning er beskadiget
skal den udskiftes på et servicecenter,
som er godkendt af fabrikanten.
- Undgå at føre el-ledningen hen over
skarpe kanter.
- Undgå at klemme el-ledningen.
- Undgå at anvende støvsugeren med
våde eller fugtige hænder.
- Efterlad ikke støvsugeren udsat for vejr-
lig.
- Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den
ikke fungerer normalt. Hvis dette er tilfæl-
det, skal den bringes til et autoriseret ser-
vicecenter.
- Henvend dig udelukkende til autorise-
rede servicecentre og anmod altid om
originale reservedele.
- Inden udførelsen af et hvilket som helst
vedligeholdelsesindgreb skal stikket fjer-
nes fra stikdåsen.
- Støvsugeren må ikke rengøres ved at
oversprøjte den med vand.
- Støvsugeren må ikke nedsænkes i vand
eller andre væsker.
- Rengør støvsugeren med en fugtig klud;
anvend ikke ætsende rengøringsmidler,
trichlorethylen eller opløsningsmidler.
- Når støvsugeren tages ud af brug, skal
den gøres uanvendelig ved at skære el-
ledningen over, inden den afleveres til de
respektive indsamlingssteder.
- Maskinen er ikke beregnet til at betje-
nes af personer med nedsat fysisk, sen-
sorisk eller mental funktion (herunder
børn), eller med utilstrækkelig erfaring
og kendskab, med mindre de overvåges
og instrueres i brugen af apparatet af en
person, som er ansvarlig for deres sikker-
hed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med maskinen.