Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 18

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 18
NO - 2
NO
1.3
KASSERING AV
APPARATET
Ta hensyn til gjeldende lokale lover for å be-
skytte miljøet.
Når apparatet ikke lenger verken kan brukes
eller repareres, må du kildesortere de for-
skjellige delene det består av.
Elektriske apparater kan ikke kasseres som
husholdningsavfall, men må samles inn se-
parat som elektrisk og elektroniske avfall
(lovdekret nr 151 av den 25/7/05 - 2002/96/
EF - 2003/108/EF).
Alle elektriske apparater er mer-
ket med et symbol som viser en
søppelkasse på hjul med et kryss
over. Symbolet indikerer at appa-
ratet er lagt ut på markedet etter
den 13. august 2005 og at det må
kildesorteres.
Upassende eller ulovlig kassering av appara-
ter, eller upassende bruk av disse, med tan-
ke på de stoffene og materialene de innehol-
der, vil kunne forårsake skader på personer
og på miljøet. Kassering av elektriske appa-
rater som ikke overholder gjeldende normer
er underlagt administrative og strafferettslige
sanksjoner.
1.4 REFERANSENORMER
Apparatet er konstruert i overensstemmelse
med gjeldende maskindirektiv og i overens-
stemmelse med normene som er angitt i
”CE”-samsvarserklæringen som følger med
maskinen.
1.5 UTPAKKING
Etter å ha fjernet emballasjen i henhold til in-
dikasjonene du finner på selve emballasjen,
kontrollere at apparatet og alle de medføl-
gende delene er hele og uskadet.
Hvis du skulle finne tydelige skader, ta kon-
takt med forhandleren eller med et autorisert
serviceverksted.