Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 17

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 17
NO - 1
NO
Innhold
1.1 INNLEDNING ...................................... 1
1.2 GENERELLE ADVARSLER ................ 1
1.3 KASSERING AV APPARATET ........... 2
1.4 REFERANSENORMER ...................... 2
1.5 UTPAKKING ....................................... 2
1.1 INNLEDNING
MERK:
Les denne veiledningen, og veiledningen
”Bruk og vedlikehold” som følger med maski-
nen grundig før du bruker apparatet.
Denne veiledningen og Bruks- og vedlike-
holdsveiledningen utgjør integrerte deler av
selve maskinen, og de må derfor oppevares
trygt, på et sikkert sted, og dessuten være
tilgjengelige for alle brukere (operatører og
vedlikeholdspersonale) i hele maskinens le-
vetid, fram til den kasseres.
1.2
GENERELLE ADVARSLER
- Plastposer, isopor, stifter etc. må ikke et-
terlates tilgjengelig for barn, da de utgjør
en mulig fare.
- Kontroller at spenningen på apparatet er
i overensstemmelse med den som er an-
gitt på merkeplaten før du setter i gang
apparatet.
- For å dra ut støpselet må du IKKE trekke
i strømkabelen, trekk ut støpselet ved å
dra i selve støpselet med hånden.
- Rull strømkabelen helt ut mens apparatet
er i bruk.
- Bruken av skjøteledninger er kun tillatt
hvis de er homologerte og dimensjonerte
i henhold til apparatets styrke, og i god
stand.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet eller
strømkabelen ikke er i god stand.
- Hvis strømkabelen til dette apparatet er
skadet må den kun skiftes ut av et teknisk
serviceverksted som er autorisert av pro-
dusenten.
- Unngå å legge strømkabelen over skarpe
kanter.
- Unngå å klemme strømkabelen.
- Ikke bruk apparatet med våte eller fuktige
hender.
- Ikke utsett apparatet for vær og vind.
- Ikke bruk apparatet hvis det viser tegn til
funksjonsfeil, men ta det med til et autori-
sert serviceverksted.
- Ved feil må du kun ta kontakt med et au-
torisert serviceverksted, og alltid be om
originale reservedeler.
- Før du foretar et hvilket som helst vedli-
keholds- eller rengjøringsinngrep må du
trekke ut støpselet.
- Ikke vask apparatet med vannsprut.
- Ikke legg apparatet i vann eller andre
væsker.
- Rengjør apparatet med en klut fuktet med
vann;
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler,
trikloretylen eller løsemidler.
- Når apparatet skal kasseres må det gjø-
res ubrukelig ved å kutte over strømkabe-
len før det leveres til en godkjent innsam-
lingsstasjon.
- Enheten er ikke ment å bli brukt av per-
soner (inkludert barn) med reduserte
fysiske ferdigheter, sensoriske eller psy-
kiske funksjonshemminger, eller mangel
på erfaring eller kunnskap, med mindre
de vært i stand til å få hjelp av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet, til-
syn eller instruksjoner om bruk av enhe-
ten.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at
de ikke leker med apparatet.