Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 16

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 16
NL - 2
NL
1.3 HET APPARAAT
ONTMANTELEN
Neem de plaatselijke wetgeving in acht om
het milieu te sparen.
Laat de componenten gescheiden verwer-
ken als het apparaat niet langer bruikbaar is
of gerepareerd kan worden.
Elektrische apparatuur mag niet bij het huis-
vuil gestopt worden. Neem echter de ge-
scheiden inzameling van elektrische com-
ponenten in acht die ingevoerd is met de
speciale wet voor gescheiden inzameling
van elektrische en elektronisch afval (Itali-
aans wetsbesluit nr. 151 25/7/05 - 2002/96/
EG - 2003/108/EG).
De elektrische apparatuur is voor-
zien van een symbool bestaande
uit een doorgehaalde vuilniscontai-
ner. Dit symbool geeft aan dat het
apparaat na 13 augustus 2005 op
de markt gebracht is en dat het ge-
scheiden ingezameld moet worden.
Een onjuiste of illegale verwerking van de
apparatuur of een onjuist gebruik ervan kan
gezien de gebruikte stoffen en materialen
schadelijk zijn voor personen en het milieu.
De onjuiste verwerking van elektrisch afval
kan leiden tot de toepassing van administra-
tieve en strafrechtelijke sancties.
1.4 REFERENTIENORMEN
Het apparaat is gebouwd in overeenstem-
ming met de van kracht zijnde richtlijn machi-
nes en met de normen die in de “CE” confor-
miteitsverklaring zijn vermeld.
1.5 UITPAKKEN
Controleer of het apparaat en de bijgesloten
componenten heel zijn als u het verpakkings-
materiaal verwijderd heeft in overeenstem-
ming met de instructies die erop zijn aange-
bracht.
Neem contact op met uw verkoper of een er-
kend assistentiecentrum als er sprake is van
schade.