Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 15

Ghibli AS 400 IK Safety Instructions Page: 15
NL - 1
NL
Inhoudsopgave
1.1 INLEIDING .......................................... 1
1.2 ALGEMENE MEDEDELINGEN .......... 1
1.5 HET APPARAAT ONTMANTELEN .... 2
1.6 REFERENTIENORMEN ...................... 2
1.7 UITPAKKEN ........................................ 2
1.1 INLEIDING
OPMERKING:
Lees deze handleiding en de “Handleiding
voor gebruik en onderhoud”, die aan de ma-
chine zijn bijgesloten, aandachtig door alvo-
rens u van het apparaat gebruik maakt.
Deze handleiding en de “Handleiding voor
gebruik en onderhoud” zijn een deel van de
machine en moeten dus gedurende de hele
levensduur tot aan de afbraak zorgvuldig op
een veilige en voor alle gebruikers (operato-
ren en onderhoudspersoneel) toegankelijke
plaats worden bewaard.
1.2 ALGEMENE
MEDEDELINGEN
- Plastic zakken, piepschuim, nietjes, enz.
moeten buiten het bereik van kinderen
gehouden worden aangezien ze gevaar-
lijk kunnen zijn.
- Controleer of de netspanning overeen-
stemt met de waarde die op het gege-
vensplaatje vermeld is alvorens u het ap-
paraat in bedrijf stelt.
- Trek NOOIT aan de voedingskabel om
de stekker uit het stopcontact te halen,
maar verwijder de stekker door haar met
de hand vast te pakken.
- Wikkel de voedingskabel tijdens het ge-
bruik van de machine helemaal af.
- Het gebruik van verlengsnoeren is uit-
sluitend toegestaan als ze goedgekeurd
zijn, in uitstekende staat verkeren en een
dergelijke afmeting hebben die geschikt
is voor het vermogen van het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit als de stekker
of de voedingskabel niet in uitstekende
staat verkeren.
- Laat de beschadigde voedingskabel van
het apparaat uitsluitend door een erkend
assistentiecentrum van de fabrikant ver-
vangen.
- Laat de kabel nooit over scherpe randen
glijden.
- Plet de voedingskabel nooit.
- Maak geen gebruik van het apparaat met
natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat nooit bloot aan weers-
omstandigheden.
- Maak geen gebruik van het apparaat als
het tijdens de functionering storingen
vertoont. Breng in dit geval het apparaat
naar een erkend assistentiecentrum.
- Wend u in het geval van een defect uit-
sluitend tot een erkend servicecentrum
en vereis altijd het gebruik van originele
reserveonderdelen.
- U moet de stekker uit het stopcontact
halen alvorens u onderhoud- of reini-
gingswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoert.
- Reinig het apparaat nooit met waterstra-
len.
- Dompel het apparaat nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat met behulp van een
met water bevochtigde doek. Voorkom
het gebruik van schuurmiddelen, tri-
chloorethyleen en oplosmiddelen.
- Verwijder de voedingskabel van het ap-
paraat om het buiten werking te stellen
alvorens u het naar speciaal erkende in-
zamelcentra brengt.
- Het apparaat is niet geschikt om gebruikt
te worden door personen (inclusief kin-
deren) met lichamelijke, sensoriële en
geestelijke beperkingen of met onvol-
doende ervaring of kennis, tenzij ze door
een persoon die voor hun veiligheid ver-
antwoordelijk is onder toezicht gehouden
worden of over het gebruik van het ap-
paraat ingelicht zijn.
- Houd kinderen onder toezicht om te ver-
mijden dat ze met het apparaat spelen.