Ghibli ASL 10 I Energy Guide Page: 15

Ghibli ASL 10 I Energy Guide Page: 15
15
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
v. t
Vakuutamme täten, että kone esitetyllä tavalla,
sen perusrakenne, rakenteeltaan ja versio toimme
markkinoille, on sopusoinnussa olennaiset terveyt-
tä ja turvallisuutta EY direktiivejä.
Jos muutokset tehdään koneeseen ilman meidän
suostumusta, tämä toteamus ei ole enää voimas-
sa.
Tuote
Imuri
MALLI
(Katso taulukko sivulla2-3)
CODE
(Katso taulukko sivulla2-3)
Asiaa koskevia yhteisön direktiivejä
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Sovelletut kansalliset standardit
-
Sijainti ja nimi henkilön valtuudet allekirjoittaa ju-
listuksen
Ing. Giuseppe Serafica, Toimitusjohtaja Ghibli
S.p.A.
allekirjoitus ________________
Giuseppe Serafica
Nimi ja osoite henkilön lupa tarjota teknistä tiedos-
toa:
Luca Lenzi, at Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
allekirjoitus ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
FI
Atbilstības deklarācija
v. t
Mēs ar šo paziņojam, ka mašīna, kas norādīta
turpmāk savā pamata dizains, uzbūve un to versiju
mēs ieviesti tirgū, atbilst drošības pamatprasībām
un veselībai EK direktīvām.
Ja tiek pārveidots uz mašīnu bez mūsu piekriša-
nas, šis apgalvojums vairs nav derīgs.
Produkts
iesūknēšanas
MODELIS
(skatīt tabulu 2-3 lapas)
KODS
(skatīt tabulu 2-3 lapas)
Attiecīgās EK direktīvas
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Piemērojis saskaņotos standartus
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Lietišķā valsts standartu
-
Nosaukums un tās personas vārds, kas ir tiesīga
parakstīt deklarāciju
Ing. Giuseppe Serafica, Izpilddirektors Ghibli
S.p.A.
paraksts ________________
Giuseppe Serafica
Nosaukums un adrese personas pilnvarota sniegt
tehnisko dokumentāciju:
Luca Lenzi, pie Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
paraksts ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
LV