Ghibli AS 10 P Energy Guide Page: 9

Ghibli AS 10 P Energy Guide Page: 9
9
CS
Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje od-
povídají jejich základní koncepcí a konstrukčním
provedením, stejně jako námi do provozu uvede-
nými konkrétními provedeními, příslušným zásad-
ním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví
směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených
změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, po-
zbývá toto prohlášení svou platnost.
Výrobek
Vysavač
MODEL
(viz tabulka na straně 2-3)
KÓD
(viz tabulka na straně 2-3)
Příslušné směrnice ES
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Použité harmonizační normy
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Použité národní normy
-
Jméno a pozice osoby, která je oprávněna pode-
psat prohlášení o shodě
Ing. Giuseppe Serafica, Generální ředitel Ghib-
li S.p.A.
Podpis ________________
Giuseppe Serafica
Jméno a adresa osoby, která je oprávněna předat
technickou brožuru
Pan Luca Lenzi, společnost Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Podpis ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
PL
Deklaracja
zgodności
Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej
urządzenie odpowiada pod względem koncepcji,
konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do han-
dlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE
dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami mody-
fikacje urządzenia powodują utratę ważności tego
oświadczenia.
Produkt
Odkurzacz
MODEL
(patrz tabela strona 2-3)
KOD
(patrz tabela strona 2-3)
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Zastosowane normy krajowe
-
Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do
podpisania Deklaracji
Inż. Giuseppe Serafica, Dyrektor generalny Ghi-
bli S.p.A.
Podpis ________________
Giuseppe Serafica
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do dostar-
czenia dokumentacji technicznej
Pan Luca Lenzi, Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Podpis ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013