Ghibli AS 10 P Energy Guide Page: 8

Ghibli AS 10 P Energy Guide Page: 8
8
SV
EG-försäkran om
överensstämmelse
Härmed försäkrar vi att nedanstående be-teckna-
de maskin i ändamål och konstruk-tion samt i den
av oss levererade versionen motsvarar EU-direk-
tivens tillämpliga grund-läggande säkerhets- och
hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har
god-känts av oss blir denna överensstämmelse-
förklaring ogiltig.
Produkt
Utsugningsanordning
MODELL
(se tabell på sidan 2-3)
KOD
(se tabell på sidan 2-3)
Tillämpliga EU-direktiv
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Tillämpade harmoniserade normer
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Tillämpade nationella normer
-
Namn och ställning på auktoriserad person för un-
derteckning av EG-försäkran
Ingenjör Giuseppe Serafica, Verkställande direktör
för Ghibli S.p.A.
Namnteckning ________________
Giuseppe Serafica
Namn och ställning på auktoriserad person för
sammanställning av den tekniska manualen
Luca Lenzi, för Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Namnteckning ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
DK
EF-overensstemmelseser-
klæring
Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævn-te
maskine i design og konstruktion og i den af os i
handlen bragte udgave overholder de gældende
grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i
EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der
foretages uden forudgående aftale med os, mister
denne erklæring sin gyldighed.
Produkt
Støvsuger
MODEL
(se tabellen på side 2-3)
KODE
(se tabellen på side 2-3)
Gældende EF-direktiver
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Anvendte harmoniserede standarder
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Anvendte tyske standarder
-
Navn og stilling på den person, som er bemyndiget
til at underskrive erklæringen
Ing. Giuseppe Serafica, Administrerende direktør
for Ghibli S.p.A.
Underskrift ________________
Giuseppe Serafica
Navn og adresse på den person, som er bemyndi-
get til at levere den tekniske brugervejledning
Hr. Luca Lenzi, hos Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Underskrift ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013