Ghibli AS 10 P Energy Guide Page: 7

Ghibli AS 10 P Energy Guide Page: 7
7
samsvarserklæring
Vi erklærer med dette av maskinen at maskinen
som er angitt unger, på grunnlag av sitt formål,
konstruksjonstype og i den versjonen vi har pre-
sentert på markedet, er i overensstemmelse med
de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i
EF-direktivene.
Ved tilfelle av endringer utført på maskinen uten
vår godkjenning, mister denne erklæringen all gyl-
dighet.
Produkt
Støvsuger
MODELL
(se tabell side 2-3)
Kode
(se tabell side 2-3)
Gjeldende EF-direktiver
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Anvendte harmoniserte normer
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Anvendte nasjonale normer
-
Navn og stilling til vedkommende som er autorisert
til å skrive under erklæringen
Ing. Giuseppe Serafica, Administrerende direktør
Ghibli S.p.A.
Underskrift ________________
Giuseppe Serafica
Navn og adresse til vedkommende som er autori-
sert til å utgi teknisk dokumentasjon:
Sig. Luca Lenzi, Ghibli S.p.A..,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Underskrift ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
NL
EG-verklaring
van overeenstemming
Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde ma-
chine door haar ontwerp en bouwwijze en in de
door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet
aan de betreffende fun-damentele veiligheids- en
gezondheidsei-sen, zoals vermeld in de desbetref-
fende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar
geldigheid wanneer zonder overleg met ons ver-
anderingen aan de machine worden aangebracht.
Product
Stofzuiger
MODEL
(zie de tabel op pagina 2-3)
CODE
(zie de tabel op pagina 2-3)
Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 60335–1
EN 60335–2–69
Toegepaste landelijke normen
-
Naam en functie van de tot het ondertekenen van
de verklaring gemachtigde persoon
Ing. Giuseppe Serafica, Algemeen directeur Ghibli
S.p.A.
Handtekening ________________
Giuseppe Serafica
Naam en adres van de tot het afgeven van het
technisch dossier gemachtigde persoon
Dhr. Luca Lenzi, Ghibli S.p.A.,
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno (PV), Italia.
Handtekening ________________
Luca Lenzi
Dorno (PV) , 02/2013
NO